Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 30-05-2023

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  26 Μαΐου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1654
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 30η Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

   ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Σύνταξη σχεδίου 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2023.
  2. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού μεταξύ των οικισμών Λεύκα και Κρισέλια».
  3. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου προς Άγιο Αθανάσιο».
  4. Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών έργων.
  5. Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης έργου.
  6. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Βελτίωση υφιστάμενου μονοπατιού στα όρη Βάλτου του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη» στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.
  7. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα (ΠΑΑ) 2014 – 2020 (CLLD LEADER).
  8. Έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών ψηφιακού μετασχηματισμού.
  9. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Κλειδίου και ΤΚ Πέτρας».
  10. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ρετσιανών».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος