Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 28-11-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 23 Νοεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ : 6151
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ: Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 28η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση χώρων πέριξ του δημαρχείου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

2. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση σχολείων και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

3. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση δρόμων και διευθέτηση όμβριων υδάτων στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».

4. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση οδικού δικτύου από Μηλιανά προς Αλώνια Τ. Κ. Μηλιανών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

5. Τροποποίηση της με αριθμό 55/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

6. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Επιστημονικού συμβούλου Υποστήριξης για την υλοποίηση του ΠΕ3: Οδοποιία Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, έργου «Extrovert Roads» του Προγράμματος INTERREG IPA II».

7. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας της Προμήθειας «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου»

8. Έγκριση τευχών και καθορισμός όρων διαγωνισμού της Υπηρεσίας «Υπηρεσίες Επιστημονικού συμβούλου Υποστήριξης για την υλοποίηση του ΠΕ3: Οδοποιία Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, έργου «Extrovert Roads» του Προγράμματος INTERREG IPA II».

9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».

10. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ΚΤΕΟ δημοτικών αυτοκινήτων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος