Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 27-12-2023

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  22  Δεκεμβρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 4767
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 27η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υλοποίησης Κέντρων Αθλοπαιδιών Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος