Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 25-07-2023

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  21 Ιουλίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 2592
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 25η Ιουλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2021».
  2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ. Κ. Ρετσιανών».
  3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ. Κ. Κλειδίου και Τ. Κ. Πέτρας».
  4. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου από εντάλματα προπληρωμής.
  5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ΚΤΕΟ αυτοκινήτων του δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος