Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 24-04-2023

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  20 Απριλίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1174
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 24η Απριλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Κατακύρωση διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου στην κοινότητα Μεγαλόχαρης.
  2. Σύνταξη έκθεσης 1ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2023.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος