Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 23-06-2023

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  19 Ιουνίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1977
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 23η Ιουνίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

    ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης και σχεδίου διακήρυξης για την «Προμήθεια λογισμικού για τις δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για την προμήθεια «Βελτίωση υφιστάμενου μονοπατιού στα όρη Βάλτου του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Παναγιάς Διασέλλου».
  4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών επέκτασης δικτύου ΦΟΠ.
  5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών για ταχυδρομικά τέλη αποστολής λογαριασμών νερού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος