Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 21-02-2023

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  17 Φεβρουαρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 479
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 21η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

   ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Ορισμός δικηγόρου για τη δικάσιμο της 27ης Μαρτίου 2023.
  2. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2023.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος