Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 20-01-2023

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  16 Ιανουαρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 120
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 20η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

     ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Αποσφράγιση Οικονομικών προσφορών της προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος