Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 18-09-2023

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  13 Σεπτεμβρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 3889
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 18η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Κλειδίου και ΤΚ Πέτρας».
2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ρετσιανών».
3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2021».
4. Εξειδίκευση πίστωσης για τη συμμετοχή του δήμου στην πανελλήνια έκθεση Άρτας.
5. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου από εντάλματα προπληρωμής.
6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή φόρου εισοδήματος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος