Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 17-01-2023

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  13 Ιανουαρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 101
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 17η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

     ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ του διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2023 για τις ανάγκες του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και των Νομικών Προσώπων του».
  2. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου από ένταλμα προπληρωμής.
  3. Ανάθεση σύνταξης δανειστικού συμβολαίου για τη συνομολόγηση τοκοχρεωλυτικού δανείου μεταξύ του δήμου και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.
  4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης/παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών εγκαταστάσεων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  5. Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας με το δήμο Νικολάου Σκουφά για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Α. Τ. Τ. Υ. του δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος