Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 16-06-2023

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  12 Ιουνίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1834
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 16η Ιουνίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Αποδοχή δωρεάς από την ενορία Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Πηγών.
  2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή πρόσθετων τελών στον ΕΦΚΑ.
  3. Σύνταξη σχεδίου κανονισμού λειτουργίας μουσικών οργάνων για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
  4. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Δρόμος πρόσβασης προς ΙΜ Σέλτσου Πηγών».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος