Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 13-02-2023

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  09 Φεβρουαρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 402
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 13η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος