Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 04-08-2023

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  31 Ιουλίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 2691
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 4η Αυγούστου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων «Σέλτσο 2023».
  2. Σύνταξη απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2022.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος