Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 03-07-2023

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  28 Ιουνίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 2135
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 03η του μήνα Ιουλίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Σύνταξη σχεδίου 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2023.
2. Σύνταξη έκθεσης 2ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2023.
3. Αποδοχή των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων Δήμου Γεώργιου Καραϊσκάκη»
4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ΚΤΕΟ αυτοκινήτων του δήμου.
5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ασφάλισης αυτοκινήτων του δήμου.
6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου προς Άγιο Αθανάσιο».
7. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού μεταξύ των οικισμών Λεύκα και Κρισέλια».
8. Κατακύρωση πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου στον οικισμό Κανάλια της κοινότητας Μεσοπύργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος