Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 01-12-2023

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  27  Νοεμβρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 4390
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 01η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

    ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ταχυδρομικών τελών.
  2. Αποδοχή της μελέτης του έργου «Επισκευή – συντήρηση λεβητοστασίου δημαρχείου».
  3. Αποδοχή της μελέτης του έργου «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων Δ. Ε. Ηρακλείας».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος