Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 106, παράγρ. 3, του Ν.4070/2012, όπως ισχύει σήμερα, για την Π. Ε. Άρτας & για το έτος 2023.