Πρόσκληση – Δημ. Επιτρ. 20-03-2024

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  15 Μαρτίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 852
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής

         

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 20η Μαρτίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης την 09:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

      ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1.  Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2025 – 2028.
  2. Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ του διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2024 (ΟΜΑΔΑ Α ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ – Τμήματα 1 & 2)».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος