Πρόσκληση – Δημ. Επιτρ. 17-06-2024

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  12 Ιουνίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1885
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

         

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 17η Ιουνίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 09:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

     ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Οδοποιίας κ. Μεγαλόχαρης».
  2. Έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Οδοποιίας κ. Πηγών».
  3. Σύνταξη σχεδίου 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2024.
  4. Έγκριση υποβολής αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ από το πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ).
  5. Αποδοχή αίτησης σπουδαστών ΙΕΚ για πρακτική άσκηση στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη.
  6. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.
  7. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος