Πρόσκληση – Δημ. Επιτρ. 16-02-2024

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  12  Φεβρουαρίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 479
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής

         

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 16η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 12:30΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Σύνταξη έκθεσης 3ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2023.
  2. Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υλοποίησης κέντρων αθλοπαιδιών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  3. Αποδοχή δωρεάς παραχώρησης χρήσης αυτοκινήτου από την Περιφέρεια Ηπείρου.
  4. Καθορισμός όρων και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών έτους 2024».
  5. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2024.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος