Πρόσκληση – Δημ. Επιτρ. 05-03-2024

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  29  Φεβρουαρίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 676
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής

         

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 05η Μαρτίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για μελέτη και εκτέλεση έργου οδοποιίας στην περιοχή του δήμου.
  2. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
  3. Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024, έπειτα από την ενσωμάτωση του  σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 11/2024 απόφασης της Δημοτικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος