Πρόσκληση – Δημ. Επιτρ. 24-01-2024

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  19  Ιανουαρίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 251
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής

         

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 24η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης την 09:30΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εκλογή αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής.
2. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου από ένταλμα προπληρωμής.
3. Σύνταξη έκθεσης 4ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2023.
4. Κατάρτιση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2024.
5. Ορισμός δικηγόρου για άσκηση αίτησης ακύρωσης και αναστολής ενώπιον του ΣτΕ κατά των αποφάσεων 108159 και 108153/2023 του Αναπληρωτή Υπουργού των Εσωτερικών.
6. Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης οχημάτων του δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος