Πρόσκληση Δ.Σ. 30-10-2023

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 26 Οκτωβρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 4054
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 30η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση δρόμου από Γαλάνι μέχρι Λειβαδάκια – Π. Θαναρέικο Τ. Δ. Διασέλλου».
  2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Μετατροπή υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».

Τα θέματα αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (άρθρο 93 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 & άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος