Πρόσκληση Δ.Σ. 30-01-2024

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 26 Ιανουαρίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 319
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 30η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Εκλογή εκπροσώπων του δήμου στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Αθαμανίου, Παλαιοκατούνου κλπ.
 2. Εκλογή εκπροσώπων του δήμου στο Σύνδεσμο ύδρευσης Πέτρας, Φωτεινού, Διασέλλου κλπ.
 3. Εκλογή εκπροσώπου του δήμου στο Δ. Σ. του Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).
 4. Εκλογή εκπροσώπων του δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.
 5. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου στο Δ. Σ. της ΕΤΑΝΑΜ Α. Ε. Ο.Τ.Α.
 6. Ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού του δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 7. Ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού του δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη διαχείριση πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 8. Ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 9. Ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 10. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου για την επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 11. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
 12. Συγκρότηση επιτροπής για την εκτέλεση διοικητικών πράξεων κλπ. και για την προσωρινή αφαίρεση αδειών καταστημάτων.
 13. Καθιέρωση σε 12ωρη και 24ωρη λειτουργία και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.
 14. Κατανομή πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
 15. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών.
 16. Έγκριση υπογραφής σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων για την συγκρότηση επιτροπών έργων μη συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ.
 17. Καθορισμός αποζημίωσης μελών του δημοτικού συμβουλίου.
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση Βαθύ Διάσελο ως τη θέση Μαργαρίτη».
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου στους οικισμούς Λιακτσίρα και Καψάλη της Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
 20. Επικαιροποίηση απόφασης επιβολής τέλους ύδρευσης.
 21. Επικαιροποίηση απόφασης επιβολής τέλους φωτισμού – καθαριότητας
 22. Επικαιροποίηση απόφασης επιβολής Τ. Α. Π.
 23. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2024.
 24. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου στο δίκτυο Δήμων Περιοχής Πίνδου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος