Πρόσκληση Δ.Σ. 27-07-2023

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 21 Ιουλίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2586
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 27η του μήνα Ιουλίου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έγκριση έκθεσης 2ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2023.
 2. 3η τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2023.
 3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής & παρακολούθησης της προμήθειας «Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και tablets για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 4. Έγκριση του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου έτους 2023.
 5. Έγκριση του ετησίου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου.
 6. Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων για τα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 7. Έγκριση διενέργειας Υπηρεσίας.
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών στην τοπική κοινότητα Άνω Πέτρας Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5*5 δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή, συντήρηση και αποκατάσταση γηπέδων ποδοσφαίρου δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 11. Παραχώρηση προαυλίου χώρου δημοτικού σχολείου Άνω Πέτρας για διοργάνωση εκδήλωσης.
 12. Παραχώρηση προαυλίου χώρου δημοτικού σχολείου Διασέλλου για διοργάνωση εκδήλωσης.
 13. Παραχώρηση πλατείας Ελάτης για διοργάνωση εκδήλωσης.
 14. Παραχώρηση προαυλίου χώρου δημοτικού σχολείου Μεσοπύργου για διοργάνωση εκδήλωσης.
 15. Παραχώρηση πλατείας περιοχής Γρέβιας κοινότητας Πηγών για διοργάνωση εκδήλωσης.
 16. Υποβολή αίτησης σύνδεσης φωτοβολταϊκού συστήματος Γυμνασίου – Λυκείου Παναγιάς Διασέλλου με το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος