Πρόσκληση Δ.Σ. 25-10-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη, 19 Οκτωβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.:  5430
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:   T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 25η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση κτιρίων σχολικών μονάδων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 2. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση τοιχίου πλησίον δημοτικού καταστήματος στην Τ. Κ. Διασέλλου».
 3. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας από την είσοδο μέχρι το κέντρο της Τ. Κ. Πηγών».
 4. Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση οδικού δικτύου από Μηλιανά προς Αλώνια Τ. Κ. Μηλιανών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 5. Έγκριση και αποδοχή μελετών του υποέργου «Προμήθεια και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 6. Αποδοχή  μελέτης  υλοποίησης της υπηρεσίας σύνταξης μελέτης προμήθειας και υπηρεσίας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΕΑ) ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ, ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Δ.Ε Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ» και έγκριση τρόπου υλοποίησης.
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση πρόσβασης προς Καστανιά της Τ. Κ. Καστανιάς της Τ. Κ. Καστανιάς της Δ. Ε. Τετραφυλίας του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ. Κ. Μεγαλόχαρης Δ. Ε. Τετραφυλίας».
 9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εργασίες αποκατάστασης υποδομών του δήμου Γ. Καραϊσκάκη από τις καταστροφικές δράσεις των πλημμυρών στις 17/6/2017 και 16/7/2018 και έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης».
 11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Βελτίωση βατότητας οδοποιίας στον οικισμό Αγίας Παρασκευής Κλειδιού του δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου στον οικισμό Καλαπιδιά Τ. Κ. Καστανιάς».
 13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».
 14. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017».
 15. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία δήμου Γ. Καραϊσκάκη έτους 2017».
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ύδρευση δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2016».
 17. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου στην επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ρετσιανά – Καστανιά – Στρογγυλόκαμπος ΠΕ Άρτας».
 18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας».
 19. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.
 20. Αποδοχή ένταξης της πράξης «Επισκευή – συντήρηση αύλειου χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Άνω Καλεντίνης, δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 21. Αποδοχή ένταξης της πράξης «Βελτίωση δρόμου από Γαλάνι μέχρι Λειβαδάκια – Π. Θαναρέϊκο Τ. Δ. Διασέλλου».
 22. Αποδοχή ένταξης πράξης του δήμου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Πρόσκληση ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
 23. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση υδρομαστεύσεων συνδέσμου ύδρευσης Πέτρας Διασέλλου κλπ.».
 24. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση ασύρματου δικτύου 2017».
 25. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ. Ε. Τετραφυλίας» για το διάστημα από 21/12/2017 έως 20/7/2018.
 26. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας Αποκομιδή απορριμμάτων Δ. Ε. Τετραφυλίας» για το διάστημα από 01/08/2018 έως 31/8/2018.
 27. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Συντήρηση – υποστήριξη, αναβάθμιση και τεχνική βελτίωση λογισμικού έτους 2018».
 28. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Ενοικίαση χώρου για συμμετοχή του δήμου στην 6η Πανελλήνια έκθεση Άρτας».
 29. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Αμοιβή λογιστή».
 30. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση και δημοπράτηση έργων».
 31. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη σαν επικεφαλής εταίρου της πράξης EXTROVERT ROODS στα πλαίσια του προγράμματος Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020».
 32. Κυριότητα υποδομών ύδρευσης για την υλοποίηση της πράξης «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος δήμου Γεωργίου Καραϊκσάκη».
 33. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στα πλαίσια της πρόσκλησης με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» – πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.
 34. Έγκριση του εγχειριδίου και του φακέλου του συστήματος για την πιστοποίηση της διοικητικής ικανότητας και της συμμόρφωσης του δήμου σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015.
 35. Πρόθεση συμμετοχής του δήμου στα πλαίσια της 4ης πρόσκλησης του προγράμματος Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020.
 36. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη 2018 Β΄ φάση».
 37. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες έτους 2018 Β΄ φάση».
 38. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Συντήρηση αποκατάσταση οδικού δικτύου από Μοναστήρι Παναγίας Μεγαλόχαρης μέχρι τον οικισμό Άγιο Γεώργιο της Τ. Κ. Μεγαλόχαρης».
 39. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αποκατάσταση οδοποιίας προς Λητέσι και Γερομαυρή του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 40. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την σύνταξη της μελέτης «Προμήθεια δύο (2) καινούργιων μηχανημάτων έργου φορτωτών – εκσκαφέων».
 41. Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας με το δήμο Αρταίων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Βελτίωση δρόμου από Γαλάνι μέχρι Λειβαδάκια – Π. Θαναρέικο ΤΔ Διασέλλου».
 42. Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας με το δήμο Αρταίων στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 43. Έγκριση της αριθ. 2/2018 απόφασης του Δ. Σ. της Κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου για τροποποίηση προϋπολογισμού της.
 44. 8η τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2018.
 45. Έγκριση έκθεσης 2ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2018.
 46. Έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2018.
 47. Έγκριση επέκτασης δικτύων εξωτερικού φωτισμού.
 48. Αίτηση Τσοχαντάρη Θωμά για μείωση ποσότητας κατανάλωσης νερού (διαγραφή οφειλής).
 49. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2019.
 50. ρισμός υπόλογων ταμειακής διαχείρισης λογαριασμών του δήμου και ορισμός διαχειριστών του δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος