Πρόσκληση Δ.Σ. 25-06-2024 (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 21 Ιουνίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2015
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:   T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 25η του μήνα Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση του απολογισμού, του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2022.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος