Πρόσκληση Δ.Σ. 24-10-2023

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 20 Οκτωβρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 3970
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 24η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Παράταση προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 της ΔΥΠΑ.
  2. Χορήγηση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δρόμου από Γαλάνι μέχρι Λειβαδάκια – Π. Θαναρέικο Τ. Δ. Διασέλλου».
  4. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση δρόμου από Γαλάνι μέχρι Λειβαδάκια – Π. Θαναρέικο Τ. Δ. Διασέλλου».
  5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή, συντήρηση και αποκατάσταση γηπέδων ποδοσφαίρου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Μετατροπή υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».

 

Τα θέματα αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (άρθρο 93 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 & άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος