Πρόσκληση Δ.Σ. 22-10-2021 (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 18 Οκτωβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 3810
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:   T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 22η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεων οικονομικού έτους 2020.

 

Σας ενημερώνουμε ότι,  σύμφωνα με την αρ. 643 24-9-2021  εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021 , ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) «Σύγκλιση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»,  στην συνεδρίαση παρίστανται δια ζώσης οι φέροντες πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης  για κορονοϊό  covid-19 ή μέσω τηλεδιάσκεψης, σε όσους  δεν φέρουν τα παραπάνω πιστοποιητικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας