Πρόσκληση Δ.Σ. 20-07-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 16 Ιουλίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.:  3583
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:   T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 20η του μήνα Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της Τ. Κ. Βελεντζικού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων από Βελεντζικό προς Λαπαστάνι».
 2. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Πλύσιμο αυτοκινήτου».
 3. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης, άρδευσης και πυροσβεστικών της Δ. Ε. Τετραφυλίας 2018».
 4. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης & άρδευσης Δ. Ε. Τετραφυλίας 2018».
 5. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης & άρδευσης Δ. Ε. Ηρακλείας 2018».
 6. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων έτους 2017».
 7. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης, άρδευσης και πυροσβεστικών της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη 2018».
 8. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίων του Συνδέσμου Ύδρευσης Πέτρας, Διασέλλου κλπ.».
 9. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών του δημοτικού συμβουλίου Α΄ εξάμηνο 2018».
 10. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παρακολουθήσεις, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού».
 11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του του δήμου Γ. Καραϊσκάκη ν. Άρτας».-
 12. Χορήγηση βεβαίωσης προς τον κ. Χάρο Νικόλαο του Λάμπρου για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης νερού στην περιοχή Προσήλεια της Τ. Κ. Διασέλου.
 13. Διαγραφή οφειλής από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης του κ. Καυκιά Ιωάννη του Ευάγγελου.
 14. Παραχώρηση χρήσης του προαυλίου χώρου του δημοτικού σχολείου Μεσοπύργου στον Πολιτιστικό Σύλλογο για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 15. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Βελτίωση κτιρίων σχολικών μονάδων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 16. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αποκατάσταση δρόμων στις Τ. Κ. Δημαριού και Κλειδίου προς Περιοχές Φωτοπουλέϊκα, Αντωνέϊκα και Γεμμέϊκα».
 17. Σχετικά με πληρωμή προστίμου για έκδοση άδειας χρήσης νερού για τη γεώτρηση Βελεντζικού.
 18. Εξουσιοδότηση υπολόγου για πληρωμές μέσω ΠΔΕ της πράξης «EXTROVERT ROADS», που χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ.
 19. 6η τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2018.
 20. Αποδοχή ένταξης χρηματοδότησης προς υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού 205.974,00 € – πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
 21. Αποδοχή ένταξης χρηματοδότησης προς υλοποίηση της πράξης «Βελτίωση δρόμου από Γαλάνι μέχρι Λιβαδάκια – π. Θαναρέϊκο Τ. Δ. Διασέλλου» και έγκριση τρόπου δημοπράτησης.
 22. Έγκριση συνεδρίασης του Δ. Σ. στην Τ. Κ. Πηγών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος