Πρόσκληση Δ.Σ. 19-09-2023

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 15 Σεπτεμβρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 3424
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 19η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υλοποίησης Κέντρων Αθλοπαιδιών Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».

 

Το θέμα αναφέρεται σε έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (άρθρο 93 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 & άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010), διότι, χωρίς την απόφαση αυτή το έργο δεν δύναται να δημοπρατηθεί από το πρόγραμμα «ΠΑΑ 2014 – 2020» από το οποίο χρηματοδοτείται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος