Πρόσκληση Δ.Σ. 17-11-2023

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Καλεντίνη 13 Νοεμβρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 4219
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025.
  2. Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025.
  3. Νέο αίτημα παραχώρησης του κτιρίου Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Άνω Καλεντίνης.
  4. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Μετατροπή υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».
  5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντιμετώπιση υδρευτικών αναγκών στη Δ. Ε. Τετραφυλίας».

 

   Τα θέματα αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (άρθρο 93 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 & άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος