Πρόσκληση Δ.Σ. 13-03-2023

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 09 Μαρτίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 704
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

 

               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                

Παρακαλούμε όπως την 13η του μήνα Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype) , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας «Προμήθεια λειτουργικού εξοπλισμού εσωτερικής οδοποιίας δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστου περιβάλλοντα χώρου ανενεργού δημοτικού σχολείου Κλειδίου».
  4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή, συντήρηση και αποκατάσταση γηπέδων ποδοσφαίρου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης Μηλιανών».
  6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Παλαιοχωρακίου της Τ. Κ. Δημαριού».
  7. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοτικών έργων.
  8. Έγκριση έκθεσης 4ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2022.
  9. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.
  10. Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σύμφωνα με την αριθ. 27490/2022 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος