προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

∆ιακήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.