Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2018

Προϋπολογισμός:
222.000,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% 

Χρηματοδότηση:
2003ΣΕ05500005 ΣΑΕ 055 ΥΠ.ΕΣ. (140.000,00 €)
ΣΑΤΑ 2019 (82.000,00 €)
Κ.Α. 30.7333.023

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04/10/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  (.doc)  |  ΤΕΥΔ (.pdf)