Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017 Β φάση

Προϋπολογισμός:
89.000,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% 

Χρηματοδότηση:
2003ΣΕ05500005 ΣΑΕ 055 ΥΠ.ΕΣ. (50.000 €)
ΣΑΤΑ 2019 (39.000 €)
Κ.Α. 02.30.7333.037

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  (.doc)  |  ΤΕΥΔ (.pdf)