Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017 Γ ΦΑΣΗ

Προϋπολογισμός:
71.600,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% 

Χρηματοδότηση:
ΣΑΕ 055 ΥΠ.ΕΣ. (52.647,74 €)
ΣΑΤΑ 2019 (18.952,26 €)
Κ.Α. 02.10.30.7333.074

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/09/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  (.doc)  |  ΤΕΥΔ (.pdf)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (.doc)