Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 28-12-2020

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 23  Δεκεμβρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 5388
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                     

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 28η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμών και απαλλαγή υπόλογου από εντάλματα προπληρωμής.
  2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στις Τ. Κ. Μεσοπύργου και Άνω Πέτρας».
  3. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».
  4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «διαμόρφωση κοινόχρηστου περιβάλλοντα χώρου ανενεργού δημοτικού σχολείου Κλειδίου».
  5. Έγκριση απόφασης Δ. Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου για τροποποίηση προϋπολογισμού.
  6. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη για την Πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ).
  7. Συγκρότηση επιτροπής εξακρίβωσης κόστους υλικών για τις προμήθειες του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος