Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 26-08-2020 (κατεπείγουσα)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 25 Αυγούστου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 3587
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας την 26η Αυγούστου ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης την 10:00π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Παράταση συμβάσεων εργασίας έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω covid-19.
  2. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω covid-19.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω προβλημάτων που έχουν προκύψει στις υπηρεσίες του Δήμου λόγω covid-19.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος