Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 25-02-2022(κατεπείγουσα συνεδρίαση)

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 24  Φεβρουαρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 474
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 25η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αναβάθμιση υφιστάμενης αγροτικής οδού στην περιοχή Καλεντίνης» και υποβολή πρότασης για ένταξη στο ΠΑΑ 2014 – 2020.
  2. Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Διχομοιρίου και ΤΚ Καστανιάς» και υποβολή πρότασης για ένταξη στο ΠΑΑ 2014 – 2020 .
  3. Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ελάτης και ΤΚ Μεσοπύργου» και υποβολή πρότασης για ένταξη στο ΠΑΑ 2014 – 2020 .
  4. Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βελετζικού και ΤΚ Σκουληκαριάς» και υποβολή πρότασης για ένταξη στο ΠΑΑ 2014 – 2020.
  5. Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Κλειδίου & Τ.Κ. Πέτρας» και υποβολή πρότασης για ένταξη στο ΠΑΑ 2014 – 2020.
  6. Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ρετσιανών» και υποβολή πρότασης για ένταξη στο ΠΑΑ 2014 – 2020.
  7. Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μεγαλόχαρης» και υποβολή πρότασης για ένταξη στο ΠΑΑ 2014 – 2020.
  8. Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μηλιανών» και υποβολή πρότασης για ένταξη στο ΠΑΑ 2014 – 2020.
  9. Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Πηγών (Α’ Φάση)» και υποβολή πρότασης για ένταξη στο ΠΑΑ 2014 – 2020.
  10. Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Πηγών (Β’ Φάση)» και υποβολή πρότασης για ένταξη στο ΠΑΑ 2014 – 2020.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, την 28η Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία πρότασης ένταξης των έργων στο ανωτέρω πρόγραμμα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος