Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 24-11-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 20 Νοεμβρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 4882
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                     

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 24η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση απόφασης δημάρχου για ορισμό δικηγόρου.
  2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου από εντάλματα προπληρωμής.
  4. Σύνταξη σχεδίου 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020.
  5. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4745/2020.
  6. Διαγραφή οφειλής από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος