Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 24-05-2022

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη  20  Μαΐου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1277
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 24η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Καθορισμός θέσεων μαθητείας ΕΠΑΛ.
  2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επείγουσες παρεμβάσεις αποκαταστάσεις οδών, προσβάσεων άρση απομόνωσης περιοχών και τοπικών κοινοτήτων που προκλήθηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα στο δήμο Γ. Καραϊσκάκη».
  3. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
  4. Αποδοχή ένταξης του έργου «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  5. Αποδοχή ένταξης της πράξης «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2022 για τις ανάγκες του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και των Νομικών Προσώπων του». (ΟΜΑΔΑ Α Υγρά Καύσιμα – Τμήματα 1-4).
  7. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2022 για τις ανάγκες του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και των Νομικών Προσώπων του». (ΟΜΑΔΑ Β Λιπαντικά – Τμήμα 5).
  8. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υλοποίησης Κέντρων Αθλοπαιδιών Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  9. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για το έργο «Ανάπλαση – διαμόρφωση κεντρικών πλατειών Γιαννιώτης Σκουληκαριάς και Ζυγού Διχομοιρίου».
  10. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για το έργο «Μετατροπή υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές Πολιτιστικό κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος