Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 23-12-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 19 Δεκεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 5973
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 23η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ. Ε. Τετραφυλίας έτους 2020».
  2. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Άγιος Νικόλαος Πηγών.
  3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια «Προμήθεια καινούργιων Φορτωτών – Εκσκαφέων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ασφαλίστρων μηχανήματος έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος