Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 22-02-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 17  Φεβρουαρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 531
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                     

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 22η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. Διαγραφή οφειλής και οφειλέτη από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
  2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση πρόσβασης προς Καστανιά της Τ. Κ. Καστανιάς της Δ. Ε. Τετραφυλίας του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια , εγκατάσταση  και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
  5. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών δημοτικών έργων προϋπολογισμού έως του ποσού των 60.000,00€.
  6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση δρόμου από Γαλάνι μέχρι Λειβαδάκια – Π. Θαναρέικο Τ. Δ. Διασέλλου».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος