Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 19-04-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 15 Απριλίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1240
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 19η Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2021 για τις ανάγκες του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και των Νομικών του Προσώπων».
  3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στην Τ. Κ. Πηγών».
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τοιχίου πλησίον δημοτικού καταστήματος στην Τ. Κ. Διασέλλου».
  5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποπεράτωση εργασιών στις Αθλητικές εγκαταστάσεις της Τ. Κ. Σκουληκαριάς».
  6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Πέτρα της Τ. Κ. Κλειδίου του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας οικισμού Ξηροκάμπου».
  8. Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος