Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 14-10-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 10 Οκτωβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : Δ.Υ.
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 14η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου των απανταχού Καστανιωτών «Η Γενέτειρα».
  2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Πέτρα της Τ. Κ. Κλειδίου του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2018 Β΄ φάση».
  5. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «Επισκευή – συντήρηση αύλειου χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Άνω Καλεντίνης, δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  6. Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος