Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 13-07-2021(κατεπείγουσα συνεδρίαση)

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 12 Ιουλίου  2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 2527
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 13η Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι: Λόγω έλλειψης προσωπικού απαιτείται η άμεση πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στο δήμο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος