Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 06-05-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 28 Απριλίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 1433
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

         

                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας, την 06η του μηνός Μαΐου 2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα έναρξης την 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Παράταση συμβάσεων προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.
  2. Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4745/2020.
  3. Έγκριση πρακτικού Ι αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και πρακτικού ΙΙ αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2021 για τις ανάγκες του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και των Νομικών Προσώπων του».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος