Πρόσκληση – Οικ. Επιτρ. 05-11-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 01 Νοεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ : 4982
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 05η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Σύνταξη σχεδίου 5ης τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
  2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ΚΤΕΟ οχημάτων του δήμου.
  3. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή – βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ. Ε. Τετραφυλίας».
  4. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Μελέτη χωροθέτησης, προμήθειας και εγκατάστασης πιστοποιημένου εξοπλισμού οργάνων (γενικής χρήσης και χρήσης ΑΜΕΑ) από ανακυκλώσιμα υλικά και διατάξεων ασφαλείας στις υφιστάμενες παιδικές χαρές του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Επισκευή – συντήρηση αύλειου χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Άνω Καλεντίνης δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου «Ηλεκτροδότηση κελιών Ι. Μ. Σέλτσου».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Περικλής Α. Μίγδος