ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Απόφαση Δ.Σ. 65/2013, ΑΔΑ: ΒΕΑΙΩ9Ξ-ΞΜΟ)