Κανονισμός Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων για τα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Απόφαση Δ.Σ. 83/2023, ΑΔΑ: ΨΜ8ΝΩ9Ξ-7Η8)